Tillbaka

Trollhättans Stad - Bild Lärare F-6.jpg

Förstelärare Sylteskolan F-6 - SVA/andraspråksutveckling

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Om verksamheten
Sylteskolan är en F-9 skola där Trollhättans anpassade grundskola finns integrerad. Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och inkludering som en självklarhet. I vår verksamhet finns många olika nationaliteter representerade och i våra undervisningsgrupper undervisar vi elever utifrån olika kursplaner. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!

Kvalifikationer
För att få ett förordnande som förstelärare inom Utbildningsförvaltningen måste den lärare som utses uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2019:1288). Till förstelärare får enligt förordningen en lärare utses som;
1. har legitimation enligt 2 kap 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

En förstelärares uppdrag är att stödja utvecklingen av undervisningens kvalitet utifrån de behov som identifierats inom enhetens systematiska kvalitetsarbete, med målet att ge alla elever bättre förutsättningar att nå målen i skolan och lyckas med sin utbildning. Det innebär att en förstelärare utöver förordningskraven ska ha god förmåga att;
- undervisa och skapa lärande och på så vis bidra till högre måluppfyllelse och goda kunskapsresultat genom att skapa samarbete, engage­mang, delaktighet och lärande för alla elever 
-  bedriva processinriktad skolutveckling utifrån enhetens systema­tiska kvalitetsarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet
-  att systematiskt leda lärares och kollegors lärande
- analytisk och kommunikativ förmåga
-  omsätta styrdokument och forskning i praktiken
- vara en drivande förebild och en god ambassadör för verksamheten
- att både självständigt och tillsammans med andra ta ansvar som mellanledare i det distribuerade ledarskapet, vilket innebär att gemensamt hitta riktning som grund inför chefs beslut och att omsätta dessa. 

Arbetsuppgifter 
Förstelärarupp­dragen utgår från de utvecklingsområden som enheten identifierat i sitt systematiska kvalitetsarbete och kan därför ändras över tid. Respektive förstelärares enskilda uppdrag specificeras och dokumenteras löpande under avtalsperioden i samråd mellan chef och medarbetare.

Som förstelärare ägnar du dig åt undervisning och har mentorskap i din årskurs samtidigt som du har en viktig roll i skolans utvecklingsorganisation och det systematiska kvalitetsarbetet. För dig är utveckling av undervisning utifrån aktuell forskning en självklarhet och du är redo att bidra till utveckling för hela skolan. Du kommer arbeta tillsammans med dina kollegor för att skapa en god lärmiljö med ett formativt förhållningssätt. Tillsammans sprids yrkesskicklighet!

Som en del i din tjänst har du ett särskilt ansvar att fördjupa, förbättra, analysera samt följa upp att skolan och undervisningen utvecklas åt samma håll utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete med tillhörande pedagogiskt bokslut. Tillsammans med rektor och kollegor leder och utvecklar du vardagspraktiken i skolan för en ökad måluppfyllelse. Som förstelärare ingår du i skolans ledningsgrupp där det ingår att ta ett stort ansvar för skolans arbete mot hög måluppfyllelse.

Du är med och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet och leder olika insatser som bidrar till höjd måluppfyllelse. Du  stödjer kollegor och leder processer för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.  Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning och verkar för att denna används i verksamheten/undervisningen.

I ditt uppdrag på Sylteskolan F-6 kommer du att vara en del i verksamhetens språkutvecklingsarbete där din specifika kompetens kommer att bidra till kollegiets ökade kunskap om andraspråksutveckling. Det  krävs därför att du har särskilt goda, välmeriterade kunskaper och erfarenheter inom detta område och du måste ha behörighet inom svenska som andraspråk.


Som förstelärare hos oss ska du vara:
- Lojal ledare i ett distribuerat ledarskap: Du är och ser dig själv som ledare i vår verksamhet och i vårt utvecklingsarbetet. Du tänker utifrån ett helhetsperspektiv och kan omsätta teori till praktik, alltid med ett tydligt elevperspektiv. Du är en god ambassadör och visar stor lojalitet för uppdraget, verksamheten och fattade beslut. Du är beredd att ta ansvar i alla sammanhang, alltid med verksamhetens bästa i fokus.
- Förebildlig: Som förstelärare är du en drivande förebild. I ditt ledarskap tar du ansvar för verksamheten både formellt och informellt. Du förstår värdet av att lära och utveckla tillsammans, att arbeta i team och vill vara en del av ett större sammanhang. Ditt engagemang bidrar till högre måluppfyllelse och skapar effekter i hela organisationen.
- Kompetent och kunnig: För att hantera uppdraget på bästa sätt förutsätter det att du är kunnig och ständigt håller dig uppdaterad. Du är didaktiskt kunnig och nyfiken, modig och reflekterande och antar ett prestigelöst förhållningssätt. Du vågar utmana dig själv och andra runt omkring. Du vill och har förmågan att analysera och se strukturer och mönster för att ta ett tydligt pedagogiskt ansvar för skolutvecklingen på skolan. Du har förmågan att stödja och inspirera kollegor i att tillämpa forskning och beprövad erfarenhet som naturliga delar i vår verksamhet.
- Ansvarstagande: Du förväntas ta ett mycket stort ansvar för verksamhetens utveckling av undervisningen utifrån identifierade utvecklingsområden. Att ta ansvar innebär att driva skolutveckling både i vardagen och i kollegiala möten. 

Anställningsinformation
Intervjuer/rekrytering sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.

En förstelärare har en tillsvidaretjänst som lärare i grunden och därtill ett tids­begränsat försteläraruppdrag genom ett förordnande. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde augusti 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/195
Kontakt
  • Mona Uppström, Rektor, 0520-496050
Facklig företrädare
  • Sveriges Lärare, 0520-497012/0520-497928
  • Nås via Stadens Kontaktcenter, 0520-495000
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-06-21

Dela länkar